Tüzük

FOTOĞRAF, FİLM ve GEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

A. GENEL HÜKÜMLER

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

MADDE 1:

Derneğin adı “Fotoğraf, Film ve Gezi Derneği” dir. Kısa adı “FOTOĞRAFMETRE” dir.

MADDE 2:

Derneğin merkezi İSTANBUL’ dur. Gerektiğinde adres, Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

DERNEĞİN AMACI ve ÇALIŞMALARI

MADDE 3:

  1. Derneğin amaçları;

a. Fotoğraf, film ve diğer sanatların öğrenilmesini, yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlamak,

b. Sanat disiplinleri ve Sanatçılar arasında yakınlaşma ve dayanışma oluşturmak, bilgilerin, deneyimlerin ve becerilerin geliştirilebileceği ortamı hazırlamak,

c. Türkiye kültür, sanat ve turizmini yurt dışında tanıtmaya çalışmak,

d. Diğer ülkelerdeki kültür ve sanat çalışmalarının yurt içinde tanınmasını, izlenmesini sağlamak,

e. Türkiye doğasını, kültürünü, tarihsel zenginliklerini, toplumsal yapısını, insanını, coğrafyasını sanat aracılığıyla belgelemek, yurt içinde ve dışında tanıtmak,

f. Doğa, çevre, kültür ve tarih koruma çalışmalarına katılmak ve destek olmak,

g. Ulusal ve Uluslararası organizasyonlar yaparak ve organizasyonlara katılarak Türkiye’de sanatın evrenselleşmesine ve gelişmesine katkıda bulunmak,

h. Sanat ve gezi ilgililerine; eğitim vermek, danışmanlık hizmeti vermek, sanatsal projelerine destek olmak suretiyle yardım etmek,

i. Toplumsal konularda duyarlı davranarak kültürel ve sanatsal projeler yapmak.

  1. Bu amaçları gerçekleştirmek için şu çalışmalar yapılır:

a. Öğrenme, uygulama ve ürünleri değerlendirme için toplantı, söyleşi, panel, konferans, sempozyum, forum, bienal, seminer, atölye, stüdyo, kurs, gösteri, sergi, yarışma, gezi, safari ve kamp gibi çalışmalar yapmak ve/veya yaptırmak.

b. Yurt içinden-dışından yayınlar sağlanarak ve yayınlar hazırlanarak bilgi, haber ve iletişim kaynakları oluşturmak.

c. Kültür, sanat ve turizm dallarında çalışan kişi ve kuruluşları desteklemek, bu çalışmaları için gerekli araç, gereç temininde yardımcı olmak.

d. Kişi ve kuruluşlar ile ilişkiler kurularak kültür, sanat ve turizm çalışmalarına ilgi ve desteklerini sağlamak.

e. Türkiye’ de kamu kuruluşlarının doğa, tarih, kültür, sanat ve turizm alanında yapacağı düzenlemelere ve çalışmalara katkıda bulunmak.

f. Doğa, turizm, kültür ve sanat alanında toplanan bilgileri, değerlendirmeleri, yapılan düzenlemelerden alınan sonuçları bu alanda sorumluluk üstlenmiş kamu kuruluşlarına iletmek.

g. Dernek üyelerinin bir araya gelip birlikte bulunmalarını kolaylaştırmak ve teşvik etmek amacıyla, mülki amirlikten izin almak kaydı ile lokal açmak. Açılan lokali yiyecek, alkollü ve alkolsüz içecekler verilmesi dahil olmak üzere işletmek veya işletmeye vermek.

h. Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın almak, kiralamak ve satmak; taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde Dernek lehine her türlü hakları koydurmak, taşınır ve taşınmaz malları işletmek.

i. Karar verme yetkisi Yönetim Kuruluna ait olmak üzere Dernek gelirlerini artırmak amacıyla, iktisadi işletme kurmak ve işletmek.

j. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurtiçinden veya yurt dışından kişiler ve kurumlarla işbirliği yapmak, platformlara katılmak.

k. Ülke çapında daha geniş organizasyonlar içerisinde yer alarak Türkiye’deki sanata katkıda bulunmak amacıyla; karar verme yetkisi Dernek Yönetim Kuruluna ait olmak üzere ulusal düzeyde mevcut veya kurulacak olan kültür, sanat ve turizm ile ilgili federasyonlara kurucu üye olmak ve/veya katılmak, gerekirse ayrılmak.

l. Karar verme yetkisi Dernek Yönetim Kuruluna ait olmak üzere yurtdışındaki benzer dernek veya kuruluşlara üye olmak.

m. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

MADDE 4: Dernek, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

DERNEĞE ÜYE OLMA VE ÇIKMA, ÇIKARILMA

MADDE 5:

a. Üye :

FOTOĞRAFMETRE DERNEĞİ üyeleri, bu Tüzüğün 3.maddesinde tanımlanan amaçları benimseyerek, bu Tüzüğü kabul edip, Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilmiş, üyelik aidatlarını ödeyen; fotoğraf, film ve gezi ilgilileridir.

18 yaşını bitirmiş, medeni hakları kullanma ehliyetini haiz kişiler; Dernek amacına ilgi duyarak ve Tüzüğü kabul ederek, yazılı olarak başvurduklarında, Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyeliğe kabul edilebilirler. Üyeliğe kabul edilmeyenlere, başvurularının kabul edilmediği Yönetim Kurulu tarafından bildirilir. Yönetim Kurulu, üyeliği kabul veya ret kararını en çok otuz gün içinde verir ve kararını ilgiliye bildirir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak üye defterine kaydedilir.

Üyeler, Dernek içinde ve çalışmalarda eşit haklara sahiptirler.

Yabancı uyrukluların üyeliği, Türkiye’de ikamet hakkının bulunmasına bağlıdır.

Üyelik; Yönetim Kurulunun olumlu kararının adaya bildirilmesi, giriş formunun imzalanması, giriş ödentisi ve o yılın aidatının ödenmesi ile başlar.

Derneğin şube sayısı birden fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

b. Onursal Üye :

Yönetim Kurulu kararı ile;

i. Kültür, sanat ve turizm alanlarında saygınlığı ve FOTOĞRAFMETRE DERNEĞİ ile olumlu ilişkileri olanlara,

ii. FOTOĞRAFMETRE DERNEĞİ’nin amaçlarını benimseyen, amaçlarının gerçekleştirilmesinde ve çalışmalarında maddi ya da manevi destek sağlayan kişi ve kuruluşlara

“Onursal Üyelik” verilebilir. Onursal üyeler isterlerse Genel Kurul’a katılabilirler. Fakat oy hakları yoktur ve kurullara seçilemezler.

MADDE 6:

Her üye istifâ etme ve üyelikten çıkma hakkına sahiptir. Çıkma isteği, dilekçe ile başvurularak gerçekleştirilir. Üyelikten ayrılmak isteyenler, FOTOĞRAFMETRE DERNEĞİ’ne üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Dernek tarafından üyeye verilmiş zimmetli araç ve gereçler geri alınır.

Üyelikten çıkan kişinin ya da aidat(ödenti) ödememe nedeniyle üyelikten çıkartılan kişinin daha sonra yeniden üye olabilmesi, genel şartlar ile birlikte ayrıca üye olduğu eski döneme ilişkin aidat borcunun ödenmesi şartına bağlıdır.

MADDE 7:

Derneğe üye olma koşullarını kaybedenler veya yıllık ödemesini ikinci ayın sonuna kadar  vermemiş  üyeler, bildirime gerek olmaksızın, Dernek Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkartılabilir. Üyelikten çıkartılan Üyeye, durum yazılı olarak bildirilir.

Üye; FOTOĞRAFMETRE DERNEĞİ’nin amaçları ile bağdaşmayacak hareketlerde ya da  FOTOĞRAFMETRE DERNEĞİ’ne zarar verici eylemlerde bulunursa, Dernek Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkartılabilir.

MADDE 8:

Aidat borcu nedeniyle üyelikten çıkartılan üyenin, yeniden üyelik başvurusunda bulunmadan önce tüm birikmiş borcunu ödemesi gerekir. Birikmiş borcun hesaplanmasında, üyelikten çıkarıldığı tarihe kadar olan borçlar ile FOTOĞRAFMETRE DERNEĞİ’ne olan diğer tüm borçlar dikkate alınır. Aidat borçları, yeniden üye olmak için başvurulan tarihte geçerli olan yıllık ödeme (aidat) tutarı esas alınarak hesaplanır. Yeniden üye olmak için yapılan başvurular Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Başvurusu kabul edilmeyen eski üyelere, başvurularının kabul edilmeme gerekçesi Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içerisinde yazılı olarak bildirilir.

MADDE 9:

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar, Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesini ve çalışmaların yürütülmesini zorlaştıranlar, yetkisi olmaksızın Derneği sorumluluk altına sokanların durumu Yönetim Kurulu’nun önerisi ile Genel Kurul’ca değerlendirilir.

MADDE 10:

Dernek’ten çıkanlar ve/veya çıkartılanlar, Dernek çalışmaları ve malları üzerinde hak ileri süremezler ve maddi veya manevi herhangi bir istemde bulunamazlar.

B. DERNEĞİN ORGANLARI

GENEL KURUL:

MADDE 11:

a. Olağan Genel Kurul : Üyelerden ve onursal üyelerden oluşan Dernek Genel Kurulu olağan olarak iki yılda bir Ocak ayında Yönetim Kurulu çağrısı üzerine toplanır.

b. Olağanüstü Genel Kurul :Yönetim ve Denetim Kurulları’nın gerekli gördüğü durumlarda veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.

c. Genel Kurula Çağrı : Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu bu Tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamamasından başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum, geri bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.  Ertelenmiş toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur ve üyeler ertelenmiş toplantıya  bu fıkranın birinci bendinde belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

d. Toplantı yeter sayısı: Genel Kurul Toplantı yeter sayısı, üyelerin yarısından bir fazlasıdır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları asil üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

e. Toplantı Usulü : Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca belirlenecek görevliler tarafından kontrol edilir. Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenmiş listelerde adlarının karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayanlar toplantı yerine alınmazlar. Bu kişiler ve Dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması durumunda da Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Divan Başkanı ve iki Yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanı’nın görevidir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin, divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve katılım listesindeki adlarının karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı, bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel kurulda, gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan  üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması   zorunludur.

MADDE 12:

Dernek organlarının seçimi, Tüzüğün değiştirilmesi, yönetim ve denetim kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurulu’nun aklanması, Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek onayı, taşınmaz malların alınması veya satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi, derneğin feshi, tüzük ve yasalarda belirtilmiş diğer görevlerin yerine getirilmesi Genel Kurul’un görev ve yetkileridir.

MADDE 13:

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan oy hakkına sahip üye sayısının en az yarıdan bir fazlasının oy çoğunluğu ile alınır. Ancak; tüzük değişikliği ve derneğin feshi konularında katılanların üçte iki çoğunluğu aranır. Dernek yetkili kurullarının seçimi gizli oy, açık sayımla yapılır. Genel Kurul sonuçları bütün üyelere en geç bir ay içinde duyurulur. 

MADDE 14:

Dernek yönetim ve denetim kurulları asıl ve yedek  üyeliklerine seçilmek için aday olanların Genel Kurul toplantısında hazır bulunması esastır. Mazereti nedeniyle hazır bulunamayanların ise seçildikleri takdirde bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları gereklidir. Genel Kurulca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Genel Kurul’da bulunmayan veya aday olmayan kişinin aldığı oy geçersizdir. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu için yapılan seçimlerde asıl ve yedek üyeliklere ayrı ayrı aday olunur. Her üye bir oy kullanabilir. Yedek üyeler arasında alınan oy sayısına göre sıralama yapılır ve en fazla oyu alan birinci yedek sayılır.  Eşit oy alanlar arasında kura çekilir.

YÖNETİM KURULU:

MADDE 15:

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından, sonraki ilk Genel Kurul toplantısına kadar seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu kendi içinde bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Sayman seçerek görev bölümü yapar.

MADDE 16:

Yönetim Kurulu en az 2 asıl üye ile Başkan veya Başkan Yardımcılarından birisi hazır bulunarak toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Yedek üyeler de toplantılara katılabilir, oy hakları yoktur. Geçerli özrü olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste üç defa katılmayan asıl üyeler Yönetim Kurulu’ndan çıkmış sayılır ve yerine ilk yedek üye alınır. Yönetim Kurulu üye sayısı beş kişinin altına düştüğünde kalan üyeler, genel kurulu yönetim kurulu üyelerinin seçimi gündemiyle acilen olağanüstü toplantıya çağırır. Yeni yönetim kurulu oluşana kadar, yasal zorunluluk bulunmayan hiç bir karar almazlar.

MADDE 17:

a. Derneğin temsili Başkan veya Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği üye veya üyeler tarafından yapılır.

Yönetim Kurulu;

b. Dernek amaçları yönünde kararlar alır ve yürütür. Genel Kurul kararlarını uygular. Çalışma raporu ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunar.

c. Dernek çalışmalarının yürütülmesi için gerekirse birimler ve komiteler oluşturur.

d. Dernek işlerinin yürütülmesi için gönüllülerden yararlanabileceği gibi, gerektiğinde ücretli personel çalıştırır ve görevden alır.

e. Dernek çalışmalarının yürütülmesi için gerekirse harici kişi ve kuruluşlara vekâlet verir.

f. Derneğin üyesi olduğu federasyon tüzüğü ve çalışmaları doğrultusunda gereken faaliyetleri yürütür.

g. Derneğin üyesi olduğu federasyon delege ve temsilcilerinin federasyon tüzüğü doğrultusunda seçimini yapar.

h. Federasyon delegelerinin; yasa, tüzük hükümleri, dernek ve kararlarına aykırı hareketlerini saptaması halinde, delegeliklerini sona erdirip, yerlerine yeni delegeler seçer. Ayrıca; durumlarının ve üyeliklerinin değerlendirilmesi için Genel Kurul’a bilgi verir.

i. Üyelerin yasa, tüzük hükümleri, dernek ve federasyon kararlarına aykırı hareketleri halinde durumlarının ve üyeliklerinin değerlendirilmesi için Genel Kurul’a bilgi verir.

j. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunar.

k. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

l. Şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

m. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak.

n. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak.

o. Kurulacak iktisadi işletmenin genel kurulu olarak görev yapar, iktisadi işletmenin yönetimini belirler, iktisadi işletme çalışma raporu ve bütçesini Dernek çalışma raporu ve bütçesi ile birlikte Dernek Genel Kuruluna sunar.

p. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak.

q. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

DENETLEME KURULU:

MADDE 18:

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Denetleme Kurulu, derneğin gelir ve giderlerini yılda en az iki kere ve ayrıca gerekli gördüğü durumlarda inceler. Denetleme Kurulu, aynı zamanda, İktisadi İşletme’nin Denetleme Kurulu görevini de üstlenir.

Denetleme Kurulu; Derneğin, bu Tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna bildirir ve toplandığında Genel Kurula sunar. Denetleme kurulu çalışmalarını birlikte yürütebileceği gibi her denetleme kurulu üyesi ayrı ayrı da görev yapabilir. Denetleme kurulu, üyelerinden birisinin çağrısı ile toplanır. Çağrı üzerine geçerli özürü olmadan toplantıya gelmeyen üye Denetleme Kurulu’ndan çıkmış sayılır ve yerine ilk yedek üye alınır. Denetleme kurulundan çıkmış sayılma ve yedek üyenin çağrılması diğer denetleme kurulu üyelerinin ortak imzası ile düzenlenecek tutanaklar ile tespit edilir ve Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilir, toplandığında genel kurula sunulur.

Denetleme Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler, iktisadi işletmeler, şirketler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Genel kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetleme Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

İÇ DENETİM:

MADDE 19:

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç 6 ayda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

C. MALİ HÜKÜMLER

DERNEĞİN GELİRLERİ:

MADDE 20:

Derneğin gelirleri şunlardır:

a. Dernek üyeliğine kabul edileceklerden alınacak giriş ödentisi.

b. Üye aidatları.

c. Dernekçe yapılacak yayınlar, düzenlenen gezi ve eğlenceler, yemekli toplantılar, gösteriler, konferanslar, sempozyumlar, bienaller, forumlar ile lokal ve benzeri yerlerin işletilmesinden elde edilecek gelirler.

d. Sponsorluk çalışması karşılığında alınan bağışlardan sağlanan gelirler.

e. İktisadi işletme gelirleri.

f. Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir.

g. Piyango gelirleri.

h. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak kişilerin kendi isteği ile Derneğe başvurarak yaptıkları ayni ve nakdi bağışlar ve yardımlar. Yönetim Kurulunca mülki amirliğe önceden bildirimde bulunmak şartı ile yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni, nakdi yardım alınabilir. Bu işlemin banka aracılığı ile yapılması zorunludur.

i. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

j. Dernekçe yapılan etkinliklere katılım bedeli

k. Diğer gelirler.

Dernek giriş ödentisi tutarı ile aidatlar Genel Kurul Toplantısında belirlenir. İlk olağan genel kurul toplantısına kadar geçecek dönem için giriş ödentisi 00,00 TL ve yıllık aidat 120,00 TL’dir.

MADDE 21:

Gider yapma yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu, bu yetkisini belirli bir tutar ile sınırlandırmak koşulu ile Yönetim Kurulu Başkanına devredebilir. Ancak, Yetki devrine istinaden Yönetim Kurulu Başkanınca yapılan giderlerin ilk toplantıda, Sayman tarafından Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulması gereklidir. Bu miktar üzerindeki giderler için Yönetim Kurulu kararı gereklidir. Ancak (kira, apartman aidatı, su, elektrik, telefon, ısınma vb. gibi) cari giderler için Yönetim Kurulu kararına gerek yoktur. Sayman üye, aylık olarak hazırlayacağı gelir-gider tablosunu ve bilançoyu, en geç, sonraki ayın ikinci yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulunun bilgisine sunar.

MADDE 22:

Yönetim kurulunca, Dernek kasasında tutulacak azami tutar belirlenir, belirlenen tutarın üzerindeki paralar Derneğin banka hesabına yatırılır. Yönetim Kurulu kararı ile derneğin parası vadeli hesapta tutulabilir, döviz, hazine bonosu, devlet tahvili, yatırım fonu vb. alınabilir. Elde edilecek getiriler gelir olarak kaydedilir.

D. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER:

MADDE 23:

Tutulacak defterlerin belirlenmesinde ve bu defterlerin düzenlenmesinde yasal mevzuat esas alınacak olup, yasal mevzuatın gerektirdiği defterlerin ve kayıtların tutulması Yönetim Kurulunun görevidir. Yasaların ve tabi olunan mevzuatın izin vermesi durumunda söz konusu defterler bilgisayar ortamında düzenlenip, bilgisayar çıktısı olarak tutulabilecektir.

MADDE 24: Defter Tutma Esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

MADDE 25: Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

MADDE 26: Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur:

a. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

i. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

ii. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

iii. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

iv. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

v. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

vi. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin i, ii, iii ve vi ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

MADDE 27: Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

MADDE 28: Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

MADDE 29: Gelir ve Gider Belgeleri

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

MADDE 30: Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

MADDE 31: Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

MADDE 32: Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE 33: Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ   

MADDE 34: Mülki Amirliğe Yapılacak Bildirimler;

 a. Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,

Eklenir.

b. Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) Taşınmaz Mal Bildirimini doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

c. Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

d. Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) Proje Bildirimine eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

e. Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 35: Derneğin Borçlanma Usulleri        

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 36: Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Dernek, gerekli görülen yerlerde Yönetim Kurulu kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

MADDE 37: Şubelerin Görev ve Yetkileri

Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

MADDE 38: Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Şubenin organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu; beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

MADDE 39: Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Şubeler; genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu;  iki (2) yılda bir, Ocak ayında, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler; genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler; şube sayısı ikiye kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı ikiden fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Şube yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

MADDE 40: Temsilcilik Açma

Dernek; gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla dernek yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 41:

Tüzük değişikliği yapmak yetkisi Dernek Genel Kurulu’nundur. Genel Kurul tüzük değişikliğini gündemde yer almışsa veya hazır bulunanların en az onda birinin isteği ile gündeme alınmışsa görüşebilir. Tüzük değişikliğinde karar yeter sayısı, Genel Kurul’u oluşturan üye sayısının üçte iki çoğunluğudur.

DERNEĞİN FESHİ:

MADDE 42:

Derneğin feshi yetkisi Genel Kurul’undur. Genel Kurul, Derneğin feshini gündemde yer almışsa görüşebilir. Derneğin feshinin gündemde yer aldığı genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun üçte ikisinin katılımı ile toplanır; çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz. Derneğin feshinde karar yeter sayısı, Genel Kurul’u oluşturan üye sayısının üçte iki çoğunluğudur.

MADDE 43:

Fesih veya infisah durumlarında dernek parası ve malları; genel kurul kararı ile Derneğin, üyesi olduğu federasyona veya konfederasyona ya da dernek amacına uygun çalışma yapan ve Genel Kurul’ca belirlenecek bir derneğe veya eğitim vakfına devredilir.

Fesih kararının alındığı Genel Kurul toplantısında üç kişilik tasfiye kurulu seçilir. Tasfiye kurulu; derneğin hesaplarını inceler, borçlarını öder, arta kalan mal varlığını Genel Kurulca belirlenen kuruluş veya eğitim vakfına devreder.

TÜZÜKTE BELİRTİLMEMİŞ DURUMLAR:

MADDE 44:

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda, Dernekler Yasası ve Yönetmeliği ile Türk Medeni Yasası hükümleri uygulanır.

Bu tüzük; 15 sayfada, 44 (Kırkdört) asıl maddeden ibarettir.  

E-posta ile abone olun

Abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.